Skip to main content

Projekt
zameraný nielen
na mladého diváka

Tabačka Kulturfabrik / foto Tibor Czitó

Projekt

Slovenské centrum AICT, ktoré je národnou sekciou Medzinárodnej asociácie divadelných kritikov, štartuje novú iniciatívu nazvanú SMARTheatre zameranú na budovanie a kultivovanie mladého diváka, možno i budúceho profesionálneho divadelného kritika a kritičky. Pilotný projekt ako hlavný partner podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia.

Projekt SMARTheatre je nasmerovaný na celé spektrum mladých ľudí, zámerom je otvárať divadlo širšej spoločenskej diskusii, hľadať presahy divadla s inými oblasťami, ako je film, výtvarné umenie, literatúra, filozofia, sociológia a podobne, ale aj naopak, získať pre divadelníkov spätnú väzbu na ich inscenácie od najmladšej a často aj najkritickejšej časti publika. Navrhuje inovatívne spôsoby komunikácie modernou formou, ktorá je dnes blízka mladým ľuďom.

Cieľ

Cieľovou skupinou budú žiaci a žiačky stredných škôl vo veku 15 až 18 rokov. Ide o generáciu, pre ktorú návšteva divadla nie je prvou voľbou, ale u ktorej by projekt mohol vzbudiť väčší záujem o divadlo, dať návod, ako čítať jazyk divadla, ako analyzovať divadelné hry, ako vyjadriť svoje pocity z divadelného predstavenia, ako vnímať divadlo v spoločenskom kontexte, a tiež, kde si o divadle možno prečítať viac informácií. Ak sa systém osvedčí, môže sa použiť aj pre seniorov či pre iné špecifické skupiny publika.

Priebeh

V rámci pilotného projektu budú lektorky a lektori pôsobiaci v oblasti divadelnej kritiky a teórie počas niekoľkých mesiacov pracovať v menších skupinkách na vzorke divadelných titulov - a to nielen z bratislavských divadiel a v rámci rôznych druhov divadla, od opery až po alternatívne projekty. Cieľom je preveriť reálny záujem mladých ľudí o tento typ aktivity a získať na projekt prvé reakcie od divadelníkov a pedagógov.

Práca so skupinami začne už pred návštevou divadla či prezretím záznamu priebežným poskytovaním informácií o kontexte divadla a konkrétnej inscenácie. Po zhliadnutí predstavenia bude tútor moderovať online diskusiu študentov, či už formou chatu, alebo skypového či zoomového rozhovoru. Práca na jednom titule bude zo strany účastníkov a účastníčok ukončená „recenziou“, ktorá nemusí mať len klasickú písomnú formu, ale môže ísť napríklad aj o video, interview medzi účastníkmi, rozhovor s niektorým z interpretov videnej inscenácie alebo powerpointovú prezentáciu, v ktorej bude študent či študentka sumarizovať získané vedomosti a zážitky. Celý proces uzatvorí tútor záverečnou analýzou, v ktorej bude reflektovať reakcie študentov a vlastné skúsenosti.

Prínos

Prínosom projektu bude aj lepšie prezentovanie základného projektu SC AICT – webovej stránky www.monitoringdivadiel.sk, ako aj ďalších portálov a periodík venujúcich sa slovenskému divadlu, ktoré môžu byť pre mladých ľudí zaujímavé.

Projekt bude istým spôsobom suplovať nedostatočný priestor, ktorý majú divadlo a dráma v rámci študijných osnov pre stredoškolákov, jeho prístup k študentom a študentkám bude charakterizovať neformálnosť, flexibilita, priateľskosť a úprimnosť, ktorá je prvým predpokladom otvorenej diskusie o divadle i spoločnosti. V prípade, že nebude možné ísť na predstavenie spolu s tútorkou, môže sa diskutovať aj o predstaveniach, ktoré si študenti pozrú na videu. Výhodou online formy je aj to, že nebude diskriminovať tie a tých, ktorí žijú v regiónoch či v satelitoch hlavného mesta, a tiež, že je k dispozícii aj v čase obmedzení spojených s koronavírusom. Online forma je zároveň oveľa šetrnejšia k životnému prostrediu než tradičnejšie projekty.

Koordinátorkou projektu a lektorkou dielne Činohra SMARTheatre je Zuzana Spodniaková, ktorá má okrem odborného divadelného vzdelania na VŠMU (réžia a dramaturgia), Ústave divadelnej a filmovej vedy Centra vied o umení SAV (doktorandské štúdium) a Ústave literárnej a umeleckej komunikácie FF UKF v Nitre (rigorózne štúdium) aj dlhoročnú skúsenosť s pedagogickou prácou s mladými ľuďmi na Základnej umeleckej škole Jána Albrechta v Bratislave. K propagácii projektu a prihovoreniu sa mladým ľuďom budú v jeho priebehu okrem teatrológov a kritikov prizývaní aj umelci a umelkyne aktívne pôsobiaci v oblasti slovenského divadla. Ďalšími lektormi sú Lenka Dzadíková (Bábkové divadlo), Eva Gajdošová (Tanec), Michaela Mojžišová (Opera), Milan Spodniak (Muzikál) a Zuzana Timčíková (Alternatívne divadlo).

Instagram

22. máj 2024

22. máj 2024

22. máj 2024

18. apríl 2024

05. apríl 2024

21. marec 2024